תקנון ותנאי שימוש באתר

מבוא

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן: האתר – קרדיטקלין בע"מ (להלן: "האתר" ו/או "החברה"), הינו אתר אינטרנט הכולל מידע ושירותים שונים.

 

תחולה והסכמתך לתנאי התקנון

השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הזמינים דרכו או מוצעים על-ידו, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.

אם אינך מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש באתר לאלתר..

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך באתר לאחר ביצוע תוספות ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. אם אינך מסכים לשינויים מסוימים, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים. נוסח התקנון ותנאי שימוש באתר המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כאמור כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר, נוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

תנאים אלה המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי חברה צד ג', צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.

החברה תהא רשאית לפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית או אחרת) כנגד כל משתמש אשר יפר את תנאי השימוש באתר.

 

קישורים ותנאים נלווים של צדדים שלישיים

תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות עמוד אחר העשוי להיכנס לאתרים נוספים דרך אתר זה ("אתרים נוספים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים חיצוניים, דרך האתר או בעקבות לחיצה על קישור ממנו, אזי שהשימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר זה, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים מקושרים או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי תקנון זה. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

הגבלת אחריות לתוכן האתר

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של תכני האתר או שירותים הניתנים או מוצעים דרכו, בפרט אם מדובר בתכני צד שלישי ו/או נתונים המוצגים מטעם תאגידים חיצוניים.

כל הסתמכות מצדך על תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.

החברה אינה אחראית לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן ו/או ביחס לשירותים המוצעים דרכו או לנתונים המוצגים באמצעותם.

החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ולנוחיותך בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס אליו. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי שירות או תשלום או נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים, והנך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כנגד החברה כל טענה לגבי הסתמכות כלשהיא.

הנך רשאי להשתמש באתר, בשירותים דרכו ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות ובלתי מסחריות בלבד. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצדך, וכל פעולה הנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן באתר היא באחריותך בלבד ולפי שיקול דעתך הבלעדי.

כל תוכן ו/או נתון ו/או מידע המובאים באתר בקשר לשירותים אשר מקורם בצדדים שלישיים לחברה, לרבות סכומים, הערכות או הצעות, חישובים, תוצאות, מפרטים, הוראות פעולה ונתונים אחרים מטעם או על בסיס נתוני צד שלישי, נמסרים על-ידי הצד השלישי ואינם באחריות החברה בשום אופן.

החברה לא תהא אחראית לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה, במישרין או בעקיפין, מן השימוש באתר, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה ו/או קבצים ו/או תכנים אשר הורדו ישירות מהאתר ו/או הופעלו דרכו כתוצאה מהשימוש באתר. או שיש בו על מנת לפגוע בכל צורה במזיד.

 

מדיניות הפרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי הנהלת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת הנהלת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך או במסגרת השימוש באתר או בשירותים נלווים ואחרים המוצעים או מופעלים דרך האתר, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותייך במסגרת השימוש באתר. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה או לפי חובות שבדין.

האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך בעת מילוי טופס פרטים המקוון באתר.

 

רישום מידע ושמירתו


ייתכן כי חלק מהשירותים באתר טעונים או יהיו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ובהתאם לצורך גם פרטים נוספים לצורך זיהוי, כגון מספר תעודת זהות או פרטים קשורים. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאזורים ו/או לשירותים הטעונים רישום ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר.

ייתכן כי כחלק בלתי נפרד מהליך הרשמה מסוים, או לפי צורך, וכתנאי לסיום תהליך הרישום, לצורך זיהוי ו/או אימות זהות, תתבקש לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת ובאמצעות פרטי הקשר שלך.

אינך מחויב למסור מידע באמצעות האתר על-פי חוק, ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה או באמצעותה היא על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.

כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרך האתר, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.

לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו ויאובטחו כלל פרטיך כחוק (להלן "המאגר"). החברה רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף אודותיך למאגר בהתאם למטרותיו הרשומות, ובין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על-ידך, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידך; עיבוד מידע ו/או דיוור ישיר כדין; טיפול בתלונות, פניות ו/או תביעות ככל שתהיינה.

 

Cookies

קרדיט קלין משתמשת ב"עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע ופרטיות.

דפדפנים שונים כוללים הימנעות מ"עוגיות", אם אינך יודע כיצד לעשות זאת אנא בדוק בקובץ העזרה והגדרות של הדפדפן איתו אתה משתמש. האחריות על הימנעות מקבלת "עוגיות" חלה על המשתמש בלבד. קרדיטקלין לא תישא אחריות מכל סוג שהוא בעקבות שינוי בהגדרות מחשבך.

 

קניין רוחני

מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה הינה הבעלים או מורשית כדין בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו או נגיש ישירות דרכו, לרבות העיצוב, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מוניטין, נתוני שוק, זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל. שימוש בכל אלו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה הינו אסור ויהווה הפרת זכויותיה של החברה ו/או של צדדים נוספים.

 

שונות

שום ויתור מצד החברה על כל הוראה הנכללת בתקנון זה ו/או במדיניות הפרטיות של החברה לא תתפרש כוויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תקנון זה.

אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתקנון אתר זה, אז שום דבר מן הנאמר במסמכים אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים.

תקנון האתר ותנאי השימוש", כפי שמופיעים באתר זה כוללים את מלוא ההסכם בינך לבין החברה, בקשר לשימושך באתר החברה.

 

ברירת דין וסמכות שיפוט:

השימוש באתר זה ובתכניו כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט במחוז מרכז.

 

פתח צ'אט
פנו אלינו
שלום, מתעניין לגבי שיפור נתוני אשראי?